Welkom bij Lijssen administratie

E-mail: administratie@lijssen.nl | Tel: +31 6 133 57232

eric lijssen

Wij zijn er voor de kleine ondernemers

Wij staan je bij met advies, het verzorgen van de administratie en fiscale adviezen.

Lijssen Administratie is opgericht door Eric Lijssen met als doel om de kleine ondernemers bij te staan met advies, het verzorgen van de administratie en fiscale adviezen. Vanuit de visie dat ook kleine ondernemers en ZZP-ers een serieuze zaak hebben en recht hebben op advies over administratie, belastingen en onderneming van een hoogstaande kwaliteit maar niet tegen het tarief van grote accountantskantoren.

Lijssen Administratie werkt onder meer samen met:

Veel gestelde vragen (FAQ)

Waarom kiezen voor Lijssen Administratie?

Wij zijn een full service administratiekantoor gevestigd in Helden en werken in geheel Noord-Limburg voor ZZP-er, starters (ook vanuit WW) en ondernemers in MKB.

Lijssen Administratie is niet gebonden aan kantoortijden, wij komen zelfs graag bij u op bezoek voor een kennismaking.

Doordat wij werken met een transparant en redelijk uurtarief, voorschotnota’s per kwartaal voorkom je verrassingen nadien qua kosten.

Persoonlijke aandacht voor jou en je administratie.

Wat heb ik aan een financiële administratie?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek ben je verplicht een financiële administratie bij te houden. De verplichtingen komen erop neer dat je alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een minimumadministratie. Je kunt hierbij denken aan:

– kasadministratie en kassabonnen;
– financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek;
– tussentijds gemaakte controleberekeningen;
– ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen;
– bank- en giroafschriften;
– contracten, overeenkomsten en andere afspraken;
– correspondentie;
– software en databestanden;
– je zakelijke agenda.

Startende ondernemers beperken zich in eerste instantie vaak tot de verplichte minimumadministratie. Maar er komt een moment dat je graag een uitgebreidere financiële administratie wilt.

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor de bedrijfsvoering. Het helpt je om tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen. Ontwikkelt jouw onderneming zich volgens eerdere prognoses? Moet je de prijsstelling wellicht aanpassen om het brutowinstdoel te bereiken? Betalen jouw afnemers op tijd of moet je het debiteurenbeheer aanscherpen? Is het verantwoord om te investeren in nieuwe machines, apparatuur of verbouwingen?

Kortom: een goed financiële administratie biedt inzicht in het wel en wee van de onderneming. Lijssen Administratie adviseert je over een optimale inrichting van jouw administratie.

 

Verlagen investeringen mijn winst?

“Investeren” is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden. Bedrijfsmiddelen kunnen ook binnen je eigen onderneming vervaardigd worden. De belastingwetgeving verstaat onder een investering een aanschaf of voortbrenging die tenminste € 450,- bedraagt.

Investeringen beïnvloeden de winst niet rechtstreeks. De waarde van gekochte bedrijfsmiddelen wordt gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst gebracht door middel van afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden berekend door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde. De levensduur wordt bepaald aan de hand van het verwachte nuttig gebruik ten behoeve van de onderneming. In de praktijk hanteert men meestal standaardtermijnen voor bepaalde typen bedrijfsmiddelen. Zo worden gebouwen doorgaans in 25 tot 30 jaar afgeschreven en machines in vijf jaar.

De belastingwetgeving geeft alternatieven voor de afschrijvingsduur. In bepaalde situaties mag je willekeurig afschrijven. Ook kom je bij sommige investeringen in aanmerking voor een extra aftrek in de winstaangifte.

Lijssen Administratie kent de regelgeving en kan bovendien de economische haalbaarheid van de aanschaf beoordelen. Bespreek daarom vóór de aanschaf je investeringsplannen met Lijssen Administratie.

3 Pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele  pensioenverzekeringen.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW vormt de 1e pijler van het pensioenstelsel. Het is het basisinkomen om te kunnen rondkomen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon.

Pensioenopbouw via de werkgever

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

Meestal betalen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later aanvullend pensioen uit te kunnen betalen.

Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

Individuele verzekeringen vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat aan te vullen of eerder met pensioen te gaan. Ook zelfstandigen kunnen kiezen voor een individuele pensioenvoorziening.

 

Pensioenvoorziening ZZP’ers

Er zijn verschillende pensioenregelingen die speciaal op zzp- ers zijn afgestemd. Dit zijn vrijwillige regelingen in de 3de pijler. Het is een eigen keuze van de zelfstandige om hieraan deel te nemen en voor welk bedrag.

Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat er vrij van belastingheffing een bedrag bijverdient kan worden naast het inkomen. Je mag bijverdienen, maar je bent er wel belasting over verschuldigd.

Alle inkomsten moeten opgegeven worden bij de Belastingdienst. Bij inkomsten die voortkomen uit een dienstbetrekking bij een werkgever, wordt door de werkgever al de nodige inhoudingen verricht. Voor overige inkomsten, moet je zelf de Belastingdienst op de hoogte stellen.
Uiteraard kunnen wij je hierbij van dienst zijn.

Startende ondernemer... Klaar voor de start?

Je wil je eigen onderneming gaan starten. Of misschien heb je het spreekwoordelijke startsein recent al gegeven! Dan heb je je goed verdiept in de activiteiten die je als starter wil gaan ontplooien. Ook administratief, juridisch en fiscaal komt er van alles op je af. Op dat gebied kunnen wij je uitstekend begeleiden.

Een goede start is het halve werk!

Als starter moet je veel keuzes maken, belangrijke beslissingen nemen en heel veel zaken regelen.
Welke rechtsvorm kies je? Wel of geen personeel aannemen? Welke bedrijfsverzekeringen sluit je af? Moet je voor bepaalde zaken als starter direct al contracten opstellen?

En beste starter: regel je dan ook nog even je inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Meldt je je aan bij de Belastingdienst? Heb je je financiering al geregeld? Bankrekening geopend? Is je ondernemersplan al startklaar? En je financiële administratie ingericht op de gewenste manier?

Een goed georganiseerde succesvolle start? Bel ons, wij maken graag een afspraak met je. Bel 06-13357232 of stuur ons een e-mail.

Waarom willen anderen mijn jaarrekening zien?

De jaarrekening is natuurlijk heel belangrijk voor de ondernemer zelf. Maar de informatie is ook nuttig voor andere partijen. Zo willen banken en andere vermogensverschaffers graag weten hoe het bedrijf zich ontwikkelt en hoe de vermogenspositie is. De fiscus wil weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht hebben in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens.

Als je een BV hebt, ben je verplicht een jaarrekening te publiceren. Elke BV dient ten minste de balans en de toelichting daarop te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden vervolgens via de website van de Kamer van Koophandel gepubliceerd.

Naarmate een BV groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook de winst-en-verlies-rekening en de toelichting hierop) voor een ieder ter inzage worden gelegd. Als de BV niet, niet volledig of niet tijdig de jaarrekening publiceert, kan de bestuurder bij een faillissement privé aansprakelijk gesteld worden voor het hele tekort. Als je een eenmanszaak, maatschap, CV of VOF heeft, ben je niet verplicht om een jaarrekening te publiceren.